KEN Kvalitetssikringskoncept

Kvalitetssikring af den desinficerende opvask på sterilcentraler og i skyllerum

Baggrund

KEN A/S vil med dette koncept bidrage til at optimere opstart, daglig håndtering og vedligeholdelse af samtlige typer desinficerende maskiner for derved at nedsætte risikoen for smitteoverførsel på sygehuse og institutioner.

Analyser fra bl.a. Statens Serum Institut og EvalueringsCenter for Sygehuse viser, at et relativt stort antal sygehusinfektioner rammer patienterne på danske hospitaler – trods et i forvejen meget højt hygiejneniveau.
Opgørelserne viser, at mellem 7 og 10% af patienterne får en sygehuserhvervet infektion. Det svarer til, at i gennemsnit 100.000 patienter på årsbasis må regne med 3 ekstra sengedage. I forbindelse med pleje af inficerede patienter er også personalet udsat for en smitterisiko.
Den ekstra omkostning, som påføres samfundet er mellem 1 og 2 mia. kroner om året – penge som kunne have været udnyttet til andre formål i sygehussektoren.

En del af problemet med smitteoverførsel fra patient til patient kan skyldes forkert håndtering af gods, for lave temperaturer eller mangelfuldt vedligeholdte maskiner. Her starter KEN Kvalitetssikringskoncept.

Mere om konceptet

KEN Kvalitetssikringskoncept er enkelt og brugervenligt. Det henvender sig primært til de medarbejdere, som i det daglige beskæftiger sig med rengøring og desinfektion af f.eks. kirurgiske instrumenter, bækkener og fleksible endoskoper samt de problemstillinger, der er forbundet hermed.

Konkret beskriver konceptet en samlet procedure, der angiver formål, afgrænser ansvar og giver relevante instruktioner. Kort sagt dækkes alle grundlæggende forudsætninger for korrekt desinfektion.

I den forbindelse kan dokumenter til registrering af data vedrørende personer, maskiner, kontrolfunktioner, vedligehold, driftsforhold samt uddannelse frit downloades til direkte brug eller med mulighed for individuel tilretning.

Implementeres KEN-kvalitetssikringskoncept, kan det danne grundlag for en senere certificering af den desinficerende opvask, jvf. Dansk Standards udgivelse af ”Styring af Infektionshygiejne i Sundhedssektoren – Krav til Ledelsessystemet” – DS 2450 eller andre systemer som er i overensstemmelse med den danske kvalitetsmodel.

Forslag til køreplan

KEN er en erfaren samarbejdspartner, også inden for kvalitetssikring. Vi rådgiver gerne efter ønske, og en typisk ”køreplan” for implementering af kvalitetssikringskonceptet kunne se således ud:

1.Indledende mini-seminar, hvor KEN’s Produktchef for Kvalitetssikring gennemgår baggrunden for konceptet.

2.Nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for hygiejneledelsen, Teknisk Afdeling, samt brugerne. KEN deltager gerne ad hoc i gruppens møder og øvrige arbejde.

3.Relevante afdelinger og maskiner udvælges. Efter ønske kan der indledningsvis køres et pilotprojekt med et begrænset antal maskiner/afdelinger.

4.Konceptet tilpasses løbende individuelle ønsker og behov.

5.Systemet implementeres og følges op med intern audit samt en årlig evaluering.

Kontakt KEN for alternative ønsker og specificering af individuelle behov.

Få hjælp til at vælge det rigtige produkt

KENs erfarne medarbejdere hjælper gerne med at finde det rigtige produkt.

KEN Kvalitetssikringskoncept

Et enkelt og brugervenligt system, der sikrer kvaliteten af den desinficerende opvask. Download KENs oplæg til systemdokumenter.