0 Items
  +45 62631091 ken@ken.dk

  KEN HYGIENE SYSTEMS's persondatapolitik

  Persondatapolitik for KEN HYGIENE SYSTEMS A/S, (herefter, KEN)

  Her kan du læse en beskrivelse af KEN’s persondatapolitik.

  Formål
  Formålet med KEN’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er KEN’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

  Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl, arbejdsplads, status som indehaver af enkeltmandsvirksomhed eller aktionær i et selskab.

  Hvilke personoplysninger indsamler KEN?
  KEN har brug for visse personoplysninger for at kunne drive forretning, og indsamler kun de personoplysninger som er nødvendige.

  Hvem videregiver KEN personoplysninger til?
  KEN udveksler personoplysninger med datterselskaber for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser.

  KEN videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse. Det er bl.a. EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan KEN skal behandle dine oplysninger.

  Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.
  Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

  KEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at det er KEN’s ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love, også selvom nogle personoplysninger bliver behandlet af KEN’s eksterne databehandlere, fx it-leverandører. Som dataansvarlig er det også KEN, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge din ret til fx at få indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få rettet dine personoplysninger.

  KEN behandler personoplysninger, som du selv har givet til KEN. Det kan fx være oplysninger, som du har oplyst i forbindelse med din ansættelse, kunde- eller leverandøroprettelse. KEN videregiver ofte personoplysninger til andre offentlige myndigheder som led i vores almindelige opgaver, og i nogle tilfælde har KEN pligt til at videregive oplysninger. Vi kan give oplysninger videre til eksempelvis Skatteankestyrelsen, politiet, domstolene og andre relevante myndigheder.

  Du har en række rettigheder, når KEN behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til underretning
  KEN har pligt til at underrette dig, når KEN indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

  KEN kan i visse situationer være undtaget for pligten til at underrette dig. Dette gælder fx, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

  Ret til indsigt
  Du har som udgangspunkt ret til indsigt i KEN’s behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger, fx tidsrummet oplysningerne bliver opbevaret, eller hvilke personer oplysningerne videregives til.

  Ret til rettelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde, fx hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænset behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle disse begrænsede oplysninger – bortset fra opbevaring – hvis vi fx har dit samtykke, eller vi skal beskytte en anden person.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.

  Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  De oplysninger, som KEN indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i KEN’s it-systemer.

  Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som KEN behandler dine personoplysninger på.

  Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.

  Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger. Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

  Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov.

  Hvordan indsamler KEN personoplysninger?
  Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med bestilling af tilbud eller tjenesteydelser, anvender vi cookies på vores hjemmeside. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

  Vi anvender cookies for at optimere websitet og dets funktionalitet og for at lette din adgang hertil. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookie politik.

  Personal data policy
  Personal data policy
  KEN HYGIENE SYSTEMS A/S, (hereinafter KEN)

  You can read a description of the KEN’s personal-data policy here.

  Purpose

  The purpose of KEN’s personal-data policy is to explain how we collect, protect and use personal data. We fully respect all requests for confidentiality regarding personal data, and we are aware of the need for appropriate protection and proper processing of all personal data we receive. KEN’s objective is to protect your personal data, regardless of where it is collected and how it is passed on or stored.

  In this context personal data covers all data that can be used to identify a person, including but not limited to their first and last name, their home address or other physical address and their email address or other contact details, regardless of whether this data relates to the person’s private residence, their place of work or their status as a holder of sole proprietorship or as a shareholder in a company.

  What personal data does KEN collect?

  KEN needs certain items of personal data in order to carry out business and only collects the requisite personal data.

  To whom will KEN disclose personal data?

  KEN exchanges personal data with subsidiaries in order to meet sales and delivery obligations.

  KEN will only disclose personal data if this is required by law, or in the event of a court order.
  It the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) and the Danish Data Protection Act that determine how KEN should process your data.

  You can read here how we process your data and what rights you have.

  Processing of personal data means all forms of handling personal data. The following are typical forms of processing: collection, registration, systematization, storage, disclosure, comparison and deletion.

  KEN is the data controller for the personal data on you that we process. This means it is KEN’s responsibility that your personal data be processed in accordance with applicable

  regulations and laws, even if some personal data is processed by KEN’s external data processors, e.g. IT suppliers. As a data controller, it is also KEN that you should contact if you wish to exercise your rights, e.g. to access to your personal data or have it corrected.

  KEN processes personal data with which you yourself have provided KEN. This can be data you have provided in connection with your employment or your customer or supplier registration. KEN often discloses personal data to other public authorities as part of its general remit, and in some instances, KEN is obliged to disclose data. We can pass on data to the Tax Appeals Agency, the police, the courts, and other relevant authorities.

  You have a number of rights when KEN processes personal data about you. You can read more about these rights below. If you wish to exercise your rights, please contact us.

  Right of notification

  KEN is obliged to notify you when it collects and processes personal data about you. You have the right to be notified of the purpose and legal basis of the processing.

  KEN may in certain situations be exempted from the obligation to notify you. This applies, for example, if you are already familiar with the data, or if private or public interests take precedence over your interest in accessing the data.

  Right of access

  As a rule, you have the right to access KEN’s processing of your personal data. This means you have the right to confirmation that data about you is being processed, as well as access to a number of further items of information, e.g. the period of time for which the data will be stored, or to whom the data is to be disclosed.

  Right to correction

  You have the right to have incorrect data about you corrected.

  Right to deletion

  In special instances, e.g. if the personal data is no longer current for us, you have the right to have data about you deleted before our regular general deletion takes place.

  Right to limited processing

  In certain instances, you have the right to have the processing of your personal data restricted. If you are entitled to restricted processing we will in future only be able to process this restricted data – except for storage – if we have your consent, or we have to protect another person.

  Right of objection

  In certain instances, you have the right to object to our otherwise legal processing of your personal data, e.g. concerning specific information on you.

  Right to receive data or have it transferred (data portability)

  In certain instances, you have the right to receive your personal data in a structured,

  commonly used and machine-readable format, and to have this personal data transferred from one data controller to another without hindrance.

  The data on you that KEN collects and processes will be processed and stored in KEN’s IT systems.

  We will delete your personal data when it no longer serves an objective purpose. The specific time of deletion depends on the requisite storage of the data in order to meet the purpose of collection.

  You have the right to lodge a complaint with the Danish Data Protection Agency if you are dissatisfied with the way KEN is processing your personal data.

  The Data Protection Agency is the independent central authority that supervises adherence to the regulations of the personal-data legislation.

  There are several laws regulating the processing of personal data. The regulations are intended to protect people’s basic rights and freedoms in connection with the processing of their personal data.

  General rules on the processing of personal data are to be found in the EU’s General Data Protection Regulation and the Danish Data Protection Act.

  How does KEN collect personal data?

  In addition to the information you yourself provide in connection with the ordering of offers or services, we use cookies on our website. Cookies are digital information packages that the website stores on your hard drive. No personally identifiable data is stored in a cookie.

  Read more about our use of cookies in our cookie policy.